شما اینجا هستید: خانه » محصولات دانلودی » طرح توجیهی تولید روغن از هسته خرما

طرح توجیهی تولید روغن از هسته خرما

طرح توجیهی تولید روغن از هسته خرما

خرید طرح توجیهی تولید روغن از هسته خرما
طرح توجیهی تولید روغن از هسته خرما
طرح توجیهی تولید روغن از هسته خرما

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﺮان ﻳﻜﻲ از اوﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻛﺸﺎورزي و ﺗﻤﺪن ﺷﺮوع ﺷﺪه و اﻧﺴﺎن اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ اﺳﺖ اي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﻓﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﻛﺸﺖ و زرع و ﭘﺮورش دام دﺳﺖ زده است .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت آرﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺸﻬﻮر ﭼﻮﭘﺎﻧﻲ و در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭼﺮاﮔﺎه  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ دﻫﻘﺎﻧﻲ و در ﺟﺴﺘﺠﻮي زﻣﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﻔﺎري ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻃﺮاف کا ﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺷﺶ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﺘﻤﺪن ﺑﻮده و ﺳﻴﺴﺘﻢ زراﻋﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اي  داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .در ﺣﻔﺎري ﻫﺎي ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ در ﺣﺪود 3000ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ درﺧﺖ را در ري ﻛﺎﺷﺎن و داﻣﻐﺎن ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ و  ﺮاﻳﻦ در آن زﻣﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎن ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ  درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻘﺪس ﺗﺮﻳﻦ و ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﭘﻴﺪاﻳﺶ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ در ﺟﻬﺎن از دوران دوم زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ آﻏﺎز ﺷﺪه اﻣﺎ زﻣﺎن ﭘﻲ ﺑﺮدن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ارزش ﻏﺬاﺋﻲ ﺧﺮﻣﺎ و ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ آن ﺑﻪ ﺷﺶ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺒﺪاء اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ نیست  . ﺑﻌﻀﻲ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺒﺪاء اﺻﻠﻲ آن را درآ ﺳﻴﺎ و ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﮔﺮوﻫﻲ دﻳﮕﺮ زﻳﺴﺖ ﮔﺎه اﺻﻠﻲ ﺧﺮﻣﺎ را ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘﺎ ﻳﺎ ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ . ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻛﺸﺖ ﻧﺨﻞ ﺧﺮﻣﺎ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﺷﺶ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻣﻲ رﺳﺪ .  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺮﻣﺎ در ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻗﺎره دﻧﻴﺎ و در ﺑﻴﺶ از 30ﻛﺸﻮر ﻛﺸﺖ و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.   در ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﺎل1950 ﻣﻴﻼدي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻨﺸﺎء ﺧﺮﻣﺎ را ﺧﻮدرو داﻧﺴﺘﻪ و او ﻟﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﭘﻴﺮاﻳﺶ آن را ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ذﻛﺮ ﻛﺮده ﻛﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘﺎ و ﻫﻨﺪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 

تعداد صفحات:73

فرمت:pdf

اشتغال زایی:6نفر

دانلود طرح توجیهی طرح توجیهی تولید روغن از هسته خرما
خرید طرح توجیهی تولید روغن از هسته خرما

طرح ترافیک زوج و فرد حنا تهران تاتو اسلیمی ناخن روی دست توجیهی بدو خدمت یا علوم پزشکی تولید محتوا ناخالص داخلی ملی برق رایگان ایران دارو شیر بدون حاملگی تولیدی پوشاک روغن خراطین کرچک نارگیل آرگان سیاه دانه کنجد زیتون زالو بادام تلخ آزاده نامداری ازار ازدواج موقت سفید ازمیر ازمة قطر ازبکستان ازیاء ازالة الشعر هسته زردآلو انبه خرما انگور گیر آلبالو سیب سرطان البالو زغال اخته خرمالو خرمان به انگلیسی خرمای پیارم فروش خرمالوی دیابت خارک کبکاب