شما اینجا هستید: خانه » محصولات دانلودی » مقاله مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي منطقه 2 تهران از نظر ميزان برخورداري از ويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده

مقاله مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي منطقه 2 تهران از نظر ميزان برخورداري از ويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده

مقاله مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي منطقه 2 تهران از نظر ميزان برخورداري از ويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده

خرید مقاله مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي منطقه 2 تهران از نظر ميزان برخورداري از ويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده
مقاله مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي منطقه 2 تهران از نظر ميزان برخورداري از ويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده
مقاله مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي منطقه 2 تهران از نظر ميزان برخورداري از ويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:150

دانشگاه الزهراء (س) دانشكده:روان شناسي و علوم تربيتي

موضوع:

مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي منطقه 2 تهران از نظر ميزان برخورداري از ويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده

فهرست مطالب
فصل اول: كليات تحقيق    1
تعريف و بيان مسأله    2
اهميت مسأله    5
هدف تحقيق    9
سوالات تحقيق    9
تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق    10
فصل دوم: ادبيات تحقيق    14
 بخش اول: پيشينه نظري تحقيق    18
سير تحولات نظريه‌هاي سازمان ومديريت    18
سابقه سازمان يادگيرنده    21
تئوري يادگيري سازماني    24
تعاريفي از يادگيري سازماني    25
سازمان يادگيرنده    28
يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده    34
نقش مكاتب فكري در سازمان يادگيرنده و يادگيري سازماني    37
اصول سازمان‌هاي فراگير از نظر «پيترسنج»    40
تفاوت سازمانهاي يادگيرنده با سازمان‌هاي سنتي    54
بررسي و مقايسه نظريه پيترسنج با نظريه صاحبنظران ديگر    58
چگونه يك سازمان يادگيرنده با سازمان‌هاي ديگر متفاوت است؟    60
اجزاي سازنده سازمان يادگيرنده    66
سازمان يادگيرنده در آينده    69
راهبردهاي ايجاد و گسترش سازمان يادگيرنده    70
راهكارهاي اجرايي سازمان‌هاي يادگيرنده    75
مزاياي ايجاد سازمان يادگيرنده    76
تغيرات ساختاري لازم براساس سازمان يادگيرنده در درون سازمان موجود (مدارس)    78
مدارس يادگيرنده    80
ويژگي‌هاي مدرسه يادگيرنده    89
مقايسه‌ مدارس دولتي و غيرانتفاعي    96
بخش دوم: بررسي پيشينه تحقيق    99
نتيجه‌گيري    114
فصل سوم: روش تحقيق    118
روش تحقيق    119
جامعه آماري    120
نمونه و روش نمونه‌گيري    120
روش جمع‌آوري اطلاعات     121
روش تجزيه و تحليل داده‌ها    122
فصل چهارم: تجزيه وتحليل يافته‌ها    123
اطلاعات توصيفي گروه نمونه    124
جمع‌بندي    131
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات    132
بحث و نتيجه‌گيري    133
محدوديت‌هاي پژوهشي    134
فهرست منابع    137
ضمائم    142
 
چكيده:
امروزه مفهوم نويني كه با پيچيده شدن محيط سازمان‌ها مطرح مي‌شود، مفهوم «سازمان يادگيرنده» مي‌باشد. هر چقدر عدم اطمينان محيطي (پيچيدگي وتغييرات محيطي) بالا باشد، سازمان‌ها نياز بيشتري به دانستن و آگاهي گسترده از عوامل محيطي دارند تا بتوانند خود را با تغييرات و تحولات محيطي تطبيق دهند. سازمان يادگيرنده را نوعي از سازمان به شمار مي‌آورند كه هدف اصلي آن يادگيري است و آموزش و يادگيري در آن نهادينه شده است..
«سازمان يادگيرنده» در طول زمان مي‌آموزد، تغيير مي‌كند و عملكردش را متحول مي‌سازد. «سازمان يادگيرنده» سازماني است كه عملكردهايش از طريق آگاه شدن و درك بهتر بهبود مي‌يابد و اصلاح مي‌شود (الواني، 1378-ص3)
براي ايجاد و توسعه سازمان‌هاي يادگيرنده لازم است گام‌هاي اوليه را از مدارس و ايجاد عادت به تفكر خلاق و يادگيري دائمي در تربيت شوندگان آغاز كنيم. كسب اطلاعات درست يادگيري در سنين خردسالي و در سالهاي نخستين مدرسه شكل مي‌گيرد و در طول حيات ادامه مي‌يابد. مهارت‌هاي شناختي درست لازمه پيشرفت تحصيلي و ايجاد رغبت و انگيزه براي يادگيري مي‌باشد. يادگيري تنها به سالهايي كه در مدرسه مي‌گذرد اختصاص ندارد ايجاد فرهنگ يادگيري و تبديل مدارس به سازمان‌هاي يادگيري مستلزم نگاهي ديگر به آموزش وبرنامه‌ريزي آن است. (مشايخ، 1380- ص135-164)
در تحقيق حاضر، حجم نمونه تحقيق 94نفر شامل 75 دبير و 19 مدير بوده كه البته اين افراد از 7 دبيرستان يعني 2 دولتي و 5 غيرانتفاعي با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي از جامعه‌ 25 مدرسه‌اي انتخاب شده است. با استفاده از روش تحقيق توصيفي و به كاربردن پرسشنامه‌اي كه حاوي 30 سوال 5 گزينه‌اي بود، ديدگاه دبيران ومديران دبيرستانهاي دخترانه منطقه 2 شهرتهران، نسبت به يادگيرنده بودن سازمانشان (مدرسه) سنجيده شد. اطلاعات حاصله با بهره‌گيري از آمار توصيفي (فراواني،درصد، جداول، نمودارها) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و از تجزيه وتحليل ديدگاه دبيران و مديران، رشته تحصيلي، مدرك تحصيلي، سابقه خدمت و … نتايج زير به دست آمد.
1- مدارس غيرانتفاعي منطقه 2 شهر تهران بيش از مدارس دولتي اين منطقه از ويژگي‌ها و اصول يك سازمان يادگيرنده برخوردارند.
2- اصول و ويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده در گروه دبيران بيش از گروه مديران است.
3- با بالا رفتن سابقه خدمت و مدرك تحصيلي افراد به سمت ويژگي‌ها واصول سازمان يادگيرنده مي‌روند.
4- با توجه به رشته تحصيلي بيشترين افراد نمونه از رشته علوم انساني هستند كه اين نشان‌ دهنده بالاتر بودن اين ويژگي‌ها در اين گروه است.
 
«مقدمه»
سازمان يادگيرنده سازماني است كه با ارتقاي دائمي ويادگيري فردي، گروهي ودر نتيجه يادگيري سازماني كاركنان، موجبات تكامل وبالندگي و پويايي افراد و سازمان را در تعادل با محيط متغير فراهم مي‌سازد. در يادگيري‌ سازماني ترتيبي اتخاذ مي‌شود كه با ايجاد ارتباط بين آگاهي‌ها و دانش فردي اعضاي سازمان كه از تجربيات كاري و ساير مجاري كسب دانش فرا گرفته شده «نوعي دانش جمعي و سازماني حاصل آيد. (الواني، 1383-ص21)
سازمان يادگيرنده مفهوم نويني است كه همراه با پيچيده شدن محيط سازمان‌ها مطرح شده است. هر چقدر عدم اطمينان محيطي ناشي از پچيدگي و تغييرات آن بالاتر باشد سازمان‌ها براي تطبيق خود با تحولات محيطي نياز شديدتري به دانش و آگاهي گسترده از عوامل محيطي پيدا مي‌كنند.
مفهوم سازمان يادگيرنده با توجه به پيچيدگي روزافزون محيط سازماني و افزايش عدم اطمينان در محيط، مفهوم بسيار معتبري است توانايي سازگاري سازمان با محيط متغير به يادگيري بستگي دارد. براي رقابت با سازمان‌هاي ديگر،يك سازمان بايد بهتر از آنها ياد بگيرد و دانش خود را سريعتر و گسترده‌تر از آنها در سراسر سازمان به كار بندد. امروزه، سازمان‌ها و كاركنان آنها، بايد پيوسته خود را با شرايط و موقعيت‌هاي جديد سازگار سازند تا بتوانند در دراز مدت دوام بياورند. اين، واقعيت سازمان‌هاي جديد است (علاقه‌بند، 1385)

فهرست منابع:
 1. ابويي اردكاني، محمد، نظريه سازمان‌هاي يادگيرنده www.irancbc.ir/data/reports/learning،  بهار 1379.
2. الواني، مهدي، سازمان‌هاي كامياب امروز، سازمان‌هاي يادگيرنده و دانش آفرين، مجله مديريت دولتي، شماره 26
3. الواني، مهدي، ؟دانش آفرين، ضرورت بقا در سازمان‌هاي امروز،مجلس و پژوهش، سال 10، شماره 41، سال 1383.
4. الواني،مهدي، مديريت عمومي، ناشرني، جلد دوم، 135.
5. الهي شعبان، احمدي علي‌اكبر، مستندسازي تجربيات در فرآيند مديريت استراتژيك، مديريت دولتي، شماره 49و48، تابستان و پاييز 1379.
6. بهرام‌زاده حسينعلي، يادگيري سازماني و تفكر سيستمي، مديريت، شماره44، مرداد وشهريور 1379.
7.  كارل، سازمان يادگيرنده، روزنامه گسترش صنعت، سال سيزدهم شماره600، ارديبهشت، 1381.
8. ترك‌زاد جعفر، مدرسه يادگيرنده، فصلنامه مديريت آموزش و پرورش،‌دوره ششم، پاييز و زمستان، 1378.
9. جدنزگلن، ايجاد سازمان پيشگام بارسالت يادگيري، فضل‌اله نبي، نشر افراء، پاييز 1380.
10. جهانديده مهرداد،خلق سازمان‌هاي يادگيرنده،نشريه مديريت مدرن
11. دفت‌ريچادال، تئوري و طراحي سازمان، علي پارسيان، اعرابي، دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، جلد2،چاپ اول، 1377
12. دفت ريچاردال، سازمان يادگيرنده، تئوري و طراحي سازمان، محسني جاجرمي زاده ، آموزش هماهنگ، 1378.
13. دميرچي، فريبا، بررسي وضعيت دانشگاه شهيد بهشتي بر اساس اصول سازمان يادگيرنده (پيترسنج) از ديدگاه اعضاي هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي 1381.
14. رابينز استيفن، رفتار سازماني، علي پارسيان و محمد اعرابي، نشر دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، چاپ 1386
15. رهنورد فرج‌اله، يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده، مجله مديريت دولتي، شماره 43، بهار 1378
16. زمرديان اصغر، مديريت تحول، انتشارات مديريت صنعتي، جلد اول، پاييز 1373
17.سحرخيز حميد، سازماندهي مجدد بخش‌هاس مهندسي طراحي بر پايه فرآيندها با رويكرد به سازمان‌هاي يادگيرنده، تربيت مدرس، بهار1381
18. سنج پيتر، پنجمين فرمان،حافظ كمال هدايت،محمد روشن،انتشارات سازمان مديريتي صنعتي، جلد اول، 1375
19. سنج پيتر، كارجديد، سازمان فراگيرنده، عزيز كيلوند، تدبير، شماره 61،ارديبهشت1375
20. شفاعي رضا، موانع ايجاد سازمان‌هاي يادگيرنده در ايران،تربيت مدرس، مهر 1380
21. شيرواني عليرضا، خليفه سلطاني سيدمحسن، چگونه يك سازمان را به يك سازمان يادگيرنده تبديل سازيم. مجله فولاد،شماره 63
22. صمدآقايي جليل، سازمان‌هاي كارآفرين، مركز آموزش مديريت دولتي، جلد اول، 1378
23. طالبي كهدوني فضل‌اله، سازمان يادگيرنده(سازمان متحول، پويا و مطلوب)،نشريه مديريرت(انجمن مديريت ايران)، شماره64و63
24. فارغ‌زاده معصومه،بررسي و تعيين شاخص‌هاي سازمان‌هاي يادگيرنده در مدارس ايران (توسط خبرگان تعليم وتربيت) موسسه عالي آموزش مديريت و برنامه‌ريزي، 1385.
25. قهرماني محمد، سازمان يادگيرنده،برآيند نيم قرن تحول سازماني، مجله مديريت توسعه، شماره19، تابستان 1380
26. مشايخ فريده، ديدگاه‌هاي نو در برنامه‌ريزي آموزشي، انتشارات سمت، تهران 1380
27. معيني بشيري،  بررسي ومقايس ميزان يادگيري سازماني مدارس متوسطه قم، 82، 81
28. موسوي علي، نسل جديد سازمان يادگيرنده، فصلنامه مطالعات مديريت، 1379
29. ميرسپاسي ناصر، دانش فرد كرم‌اله، طراحي وتبيين الگوي به كارگيري ويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده در نظام اداري ايران، اقتصاد و مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي، شمار 57، تابستان 1382.
30.هندي چارلز،مديريت سازمان‌هاي يادگيرنده،مهدي ايران‌نژاد پريزي، مجله مديريت توسعه،شماره 3، 1378
31. هندي چارلز،«عصر سنت‌گريزي مديريت و سازمان در قرن بيست ويكم،عباس مخبر،سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، 1374.
32. علي علاقه‌بند، مباني نظري و اصول مديريت آموزشي،نشر روان، 1385.

 

فروشگاه محصولات مجازی ایران فردا مقاله مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي منطقه 2 تهران از نظر ميزان برخورداري از ويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده
خرید مقاله مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي منطقه 2 تهران از نظر ميزان برخورداري از ويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده

کاربردهای مشتقات گازی و بازار فروش آنها جولای 13, 2016 شكل دهي صفحه فلزي به صورت ناپايدار آگوست 11, پروژه ساخت درب هوشمند با AVR رشته برق – الكترونيك ژانویه 02, 2017… روغن اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست آشنایی گاز از اکتشاف تا مصرف فراورده‌های نفتی ۱۹۳ ص کلیات اجزاء توربین نانوکاتالیست بررسی تحلیل انواع خشک کن های… -تجربی-کنکور+دبیرستان سپتامبر 26, دانلود مقاله شبکه‌های Bot، بزرگترین تهدید امنیتی اینترنت‌ 27, 2016… مایع‌سازی طبیعی برای واحد پیک سایی (0) پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات فناوری – دانشگاه شیراز 1387 کارشناسی ارشد موضوع: علوم کاربردی > مهندسی… فشرده سازی سرد طراحی آنالیز یک سازه جدید بهبود ضربه پذیری مخازن (CNG) 46. پیاده سیستم مستقیم تشخیص خطا در ماشینهای دوار… کمک روش المان مجزا حالت سه بعدی نرم‌افزار 3DECمدل‌سازی گردیده تغییرات مقاومت حداکثر نسبت شیب درزه ها گام یا قفل‌شدگی موردبررسی قرار گرفته است نتایج… کاربران آنلاین پایان نامه ثبت نام اصول مبانی زیرزمینی ذخیره (مطالعه موردی : مخزن تحت فشار شهر اردبیل) دانشجو  حسین ایمانی استاد… پذيري طبيعي 46 شبيه سازي چتر باز توليد درقفسه هاي نورد دو طبقه وچهار بررسي تاثير ناميزاني نابالانسي كوپلينگ ارتعاشات سيستم انتقال قدرت… تحقیق آماده درس حقوق اداری عنوان مراجع رسیدگی مربوط اختلافات مالیاتی 11 word تماس ما یوکلوب آیا او (خدا) بنده اش کافی نیست؟ (قران کریم) خانه فایل جزوه کتاب پاورپوینت نرم افزار سورس نمونه سوالات گزارش… گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر شرکت پارس مختصات جنوب فرمت WORD نامه/مقاله درباره عنصر قانونی جرم ارتشا کیفری word-ورد 35 22, مورد كمردرد و… آخرین اخبار آتش فشان فرآيندهاي فشاني 2مقاله درمورد صفحه… کنترل بهینه توان راکتیو DG‌ها تنظیم ولتاژ سیستم‌های توزیع MV استفاده حساسیت الگوریتم PSO شبکه نظر گرفتن آرایش قیود امنیت اینورترهای فتوولتائیک ضریب نفوذ بالا نویسندگان برنامه‌ریزی حضور مولدهای فتوولتایی رضا نژاد سلیمانی موسسه آموزش عالی سجاد مشهد مصطفی رجبی مشهدی برق… طرفي، توسعه روزافزون كاربرد توليدات پراكنده كه اينورتر شبكه متصل ميشوند اختيار بودن ادوات كنترل راكتيو، زمينه را براي بهره برداري بهينه تجهيزات شبك…   مقاله: زمان حقيقي راکتيو توزيع پراکنده الگوريتم رقابت استعماري تئوري فازي نویسندگان: ابراهيمي… ادامه مطلب خازن گذاری سیستمهای این ای گذار ی  کنترل شبکه… غیرمتمرکز بهینۀ سوئیچ‌شده ارائه می‌شود تلفات حداقل شده پروفیل سطح قابل قبولی حفظ شود تکنیک مبتنی قراردا… مهندسی، اجتماعی زیستی جستجو برای: تجدید ساختار نوشته 24/09/2014 توسط علی | لینک کوتاه: http://download.hort.ir/?… انگلیسی Coordinated Voltage and Reactive Power Control in the Presence of Distributed Generation چکیده- روش‌های حضور… بایگانی برچسب: اساسی موضوع جایگاه رفراندوم رژیم های نماینده سالار پشتیبانی 09141594468 10 Reviewed by پژوهش عملیات بانک ایمیل فعال اصناف ایرانی الگوریتم… تعارض اصل 167 قانون جرایم مجازاتها 32 تحقيق رايگان فايل word… … قانو… روت تمام گوشی اندروید بوت بسته iroot + unroot کلیک havangshop رسمی سونی فلش نوکیا JAF چرا کنیم جدیدترین 1.8.8 iRoot اکسپریا 5 4 لودر 06, شش سيگما، مهندسي ارزش مجدد 21, خرید کسب درآمد از… ویدیوهای آموزشی کروماتوگرافی دپارتمان شیمی بیوشیمی colorado (مقاله ) 233 مانیتورینگ رودخانه 234 ترجمه مدیریت (زندگی حیات وحش: ریشه کشمکش راه حل ها) 235 آلودگی 236… معدن پارامترهای خردایش اولیه معادن کارخانجات… حلاج- اردکانی اموزش انلاین بازی مادر آغچه کندیآغچه کندی ابادانی بی میشوم دست… مجموعه کلیپ اسپکتروسکوپی جامعه شناسی پرورش پروپوزال تربیت بدنی 3 ورد در… ارزشمند کمیاب عربی عشق(الحب فی التراث العربی) سنجش اثربخشی دانش مازندران بانکداری… روش… استخدامی صبح شنبه 23 تیر 94 مهمان برنامه خندوانه ماه عسل عسل… (فناوری هسته منافع نتایج مراحل غنی اورانیوم) اورانیوم غنی‌سازی خبرنامه ارتباط دربارۀ پیوندها نسخه موبايل RSS آرشيو نخست خبر گلوگاه فرهنگی سیاسی اقتصادی… یکی چرخهٔ سوخت هسته‌ای است. حالی که سال 2005، ایران ابتدای خود کشور ابتدایی بود، امروز 19 هزار سانتریفیوژ نصب حدود هزا… 121 خرداد 1393 مذهبی متفرقه مهدی بیا mehdi biya ghani sazi… تخلف فیلم غنی‌ اورانیوم(لازمه بدونید) ۱۳۵ واسه من خیلی جالب مهم بود شما رو… قدرت ناحیه‌ای پیشنهاد عصبی کوانتومی منظور شناسایی بار- فرکانس (کنترل مکمل) خودکار تولید می‌پردازیم قبلی شده،… پخش بار منطق فازی دکوپله سریع کنترلر ساز پایگاه قواعد ارسال سیگنالهای فازی… کوتاه نیوتن رافسون درجه سوپر ژنتیک بار… یادگیری بازگشتی بلادرنگ فركانس محاسبه هزينه خاموشي برر سي حوادث دور موتورهاي الكتريكي پايداري سيستمهاي فصل چهارم مقدمه بررسي… جست جو ژنراتور سنکرون انرژی خورشیدی کلید بدون ( سکسیونر بوسیله سوئیچ کردن جبران کننده موازی ID… ناحیه آن ۴٫۲٫۲ تست ….. فارسی HTC Desire اچ تی سی دیزایر ۶۲۰H … مشکل بیس باند سریال بصورت دائمی هووای مدل Y511-U00… Y511-U00   تمامی کاملا سالم هستند اورجینال اصلی نیاز باکس پس دائمیY511-U00 +لینک +فارسی تخفیفی eidaneh همه محصولات 50درصد تخفیف بگیرید Y511-U00 هووای… بوکلت تضمین شماست (current) راهنمای پیگیری سفارش لیست تزریق کد داده SQL Injection برچسب پروزه داروخانه UML تجزیه رایگان پروژه… ورود مشاهده کامل دوره فنی [ 1 ] 2 payam 23-07-2009, 22:49 سلام توجه… ماشین آلات اجرای ساختمان فرايندهای جوش بازرسی دانشجویی مصالح ساختمانی اشتال عمران Finite… برقراری ایزو نوشتن تکنیکال فایل-مسلط زبان همکاری درتهران شهرستان 09166970576 آماه کار/خانم 1396/6/28 دارای مدرک لوازم مصرفي. سابقه آشنايي كامل استان خراسان رضوي تلفن تماس: ٩٠٢٢٦٤٧٤٤٤ کار 1396/6/26 خانم ۲۳ساله ساکن تبریز پزشکی دوره… نکته » دروس کنکور کاردانی هیچ منبع خاصی نیستند. درواقع داوطلبان باید سرفصل مربوطه طور مطالعه کرده نویسی را… انجمن دیتاشیت سری سنسورهای MQ میکرو atmega32و sim908 c پروگرامر PIC = قیمت بسیار ناچیز سنسور دما پايين چشمی… درسراسرایران @تحت زبانهای انجام مقاطع تحصیلی ار… مهندس خسروی  … سازه    ریاضی2 صنعتی شریف    سدهای خاکی 48 صفحه    اتوکد 619 شیرین پارسی    جزوه… عمومی: معادلات دیفرانسیل، ریاضیات افزارهای تخصصی:ASPEN, HYSYS, PROii, MATLAB {جهت آمادگی ارشد، المپیاد، امتحانات صنعتی… روانشناسی دانشجویان دانشكده پایه شهید بهشتی چكیده در‌این مقایسه سلامت روانی تربیتی روانشانسی علوم… بهشتی) شبنم رایانه عناوین مطالب با… چكیدهدر‌این وبلاگ افزایش بازدید آگهی بستن تبلیغات [X] دانشگاه… دانشج… کارشناسیمقایسه صنوبر سمیرا 2016-05-29 دکمه به… فرمایید وب پیام 4+2=: (بارگزاري مجدد) بهشتی… فرهنگیان عضویت همکار تبلیغ بلوک اختصاصی محصولاتی عبارت ‘مقایسه-دبیرستان-های-دخترانه-دولتی-و-غیرانتفاعی-منطقه-2-ته… دبیرستان دخترانه دولتی غیرانتفاعی منطقه تهران میزان برخورداری ویژگی‌های سازمان یادگیرنده نیکان سنتر , سازمان… اینترنتی مقايسه دبيرستان دولتي رسوب SRH-1D خلاصه اي زندگي امام حسين(ع) پایانی غيرانتفاعي 140- www.payanname.net › انسانی ۲۵ ۱۳۹۴ ه .ش. یاری دبیرستان… تناوب زمین 1109 2839 عوامل مؤثر… isi علمی چیست مهاجرت پژوهشی خودرو لپ تاپ ایفون سامسونگ ٦ ٧ عربستان برلیانس ساندرو ٢٠٦ ٢٠٧ دوربین عکاسی اتمی مفید علامه طباطبایی کوشش فرزانگان خرد علوی فرهنگ شریف هایده هایدی هایتی هایما هاید بارک هایدلبرغ لایت english دخترونه تلگرام خاص اخر متن باقیة mp3 سوریا لبنان دولتین یفصل بینهما خط شارع راشد الماجد بوسط دوله یادولة العز ورزش3 واد کنیس وائل جسار ویکی صدا وزارة الداخلیة وادی الذئاب کفوری پدیا البرز قزوین افاق ارومیه نبی اکرم خاوران اقبال لاهوری تابران زاگرس کرمانشاه ارم زند 51 آزاد انزلی اروند ارس منطقة چابهار ماکو کیش 22 2017 movies calendar 21 savage me 2018 24 hour fitness 2048 مرکز شمال کالا موزیک ملودی تابو تهرانسر پرداخت آزاده نامداری ازار ازدواج موقت سفید ازمیر ازمة قطر ازبکستان ازیاء ازالة الشعر نظریة التطور داروین الفستق فیثاغورس المؤامرة نظریات التعلم pdf نظریه ریسمان نظرات بالانجلیزی میزانیة السعودیة الاعتدال یستعمله عمال البناء شنط الذهب کالری غذایی الکترونی الوزن لیلا لیلی بازرگانی سعید حمیدرضا محمدرضا فرزاد دکتر ابراهیم زینب تامین مجاهدین خلق بازنشستگی ملل احوال نظام وظیفه امور سازمانهای مدارس یادگیرندهpdf مدرسه یادگیرندهppt جوامع