شما اینجا هستید: خانه » محصولات دانلودی » پژوهش مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده علوم پايه دانشگاه شهيد بهشتي

پژوهش مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده علوم پايه دانشگاه شهيد بهشتي

پژوهش مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده علوم پايه دانشگاه شهيد بهشتي

خرید پژوهش مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده علوم پايه دانشگاه شهيد بهشتي
پژوهش مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده علوم پايه دانشگاه شهيد بهشتي
پژوهش مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده علوم پايه دانشگاه شهيد بهشتي

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:101

دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

 موضوع:‌ مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده علوم پايه دانشگاه شهيد بهشتي

فهرست مطالب

فصل اوّل:
۱-    مقدمه     ۲
۲-    بیان مسئله     ۱۰
۳-    سوالهای پژوهشی     ۱۳
۴-    اهداف پژوهش     ۱۳
۵-    اهمیت و ضرورت پژوهش     ۱۴
۶-    متغیرها و تعاریف مفهومی‌و عملیاتی آنها     ۱۵
۷-    خلاصه مباحث مطرح شده     ۱۷
فصل دوم:
۸-    پیشینه  تحقیق     ۱۸
۹-    تاریخچه بهداشت روانی     ۱۹
۱۰- تعریف سلامت روانی و نظریه های شناختی ارائه شده     ۴۴
۱۱-هدف اصلی بهداشت روانی و دیدگاههای روان تحلیلگری و انسانگری در مورد بهداشت روانی     ۴۴
الگوی شخصیت سالم از دیدگاه رفتارگرایی    ۵۲
۱۱-الگوی شخصیت سالم از دیدگاه پرلز    ۵۳
نظریه عقلانی هیجانی الیس     ۵۵
۱۲-دیدگاه اریسکون در مورد مشخصات افراد سالم    ۵۷
انسانها دارای شخصیت سالم از نظر الکساندر    ۵۸
۱۳-دیدگاه انجمن ملی بهداشت جهانی    ۵۹
۱۴-دیدگاه های نظری دربارة سلامت روانی     ۶۰
  الف ـ نظریه سیستم ها     ۶۰
  ب ـ رویکود اکولوژیکی     ۶۲
  ج ـ مفهوم تعادل حیاتی     ۶۵
فصل سوم:‌
روش تحقیق     ۶۸
طرح تحقیق     ۶۹
انتخاب نمونه یا نمونه گیری     ۷۰
جامعه آماری     ۷۰
تعداد نمونه     ۷۱
روش نمونه گیری     ۷۱
معرفی ابزار پژوهش و پایایی آنها     ۷۱
روش جمع آماری اطلاعات     ۷۲
روش آماری     ۷۳
فصل چهارم:‌
تجزیه و تحلیل آماری     ۷۴
فصل پنجم:
بحث و نتیجه گیری     ۸۸
منابع ۹۵

منابع:

۱- شاملو، سعید (۱۳۸۲) ـ بهداشت روانی ـ تهران: رشد.

   ۲- شاملو، سعید (۱۳۷۷) ـ مکتب ها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت ـ انتشارات رشد.

۳-   دوان شولتز وسیدنی الن شولتز ـ نظریه های شخصّیت (ترجمة: یحیی سید محمدی): موسسه نشر ویرایش، ۱۳۸۱

۴-   گردی، فلور ۱۳۸۲ ارتباط و میزان تفکرات غیر منطقی با سلامت روانی دانشجو کارشناس و کار شناسی ارشد گروههای مختلف تحصیلی شهید بهشتی، تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی.

۵-   فرهادی، فرحناز ۱۳۸۲ بررسی رابطه هوش، حافظه و سلامت روانی با کارایی کنترلهای مراقبت پرواز شرکت فرودگاههای کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی.

۶-   مبارکه، محّمد در خشان ۱۳۷۶ بررسی رابطه میزان پرداختی به ورزش با سلامت روانی و ویژگیهای شخصیتی مدیران میانی سپاه شاغل در رده های تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد ـ معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی.

۷-    اعربیان، اقدس (۱۳۸۳) ـ بررسی تاثیر باورهای خودکار آمدی بر سلامت روانی و توفیق تحصیلی دانشجویان،پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران،‌دانشگاه شهید بهشتی.

مقدمه:

هزاره سوم میلادی در شرایطی آغاز می‌گردد که جهان کماکان درگیر مشکلات عدیده‌ای چون تغییرات اجتماعی و پیامدهای آن در ابعاد روانی ـ اجتماعی انسان است. پیشرفت و توسعه علی رغم آنکه تسهیلات فراوانی به همراه داشته است اما در برگیرنده مشکلات اساسی نیز هست. بدین ترتیب موضوع تغییرات اجتماعی و پیامدهای آن د رتعلیم و تربیت و سلامت روانی یا بیماریهای مرتبط با ان ،‌افزایش رضایتمندی از زندگی یا کاهش آن و هزاران موضوع دیگر از‌این دست پیش روی محققان است.

از آنجا که بهداشت روانی پدیده‌ای روانی ـ اجتماعی، نیازمند درک و تفسیر درست از مسائل مرتبط است و باید آن را در چهارچوب عوامل اساسی زمینه ساز و یا در ارتباط مستقیم با عوامل زیانبخش برای سلامتی مورد توجه است‌این موضوع از آن جهت مهم است که فراتر از متغیرهای مستقل و جداگانه‌ای که به طور طبیعی نقش اساسی خود را در سلامت روانی و یا بیماری‌ایفا می‌کنند. عوامل مشترک را نیز را که در‌ایجاد یا تسهیل اختلافات روانی برعهده دارد مورد توجه قرار داده است و با رویکردی کل نگر به تنظیم چهارچوب موثر می‌پردازیم.

تغییرات شرایط اجتماعی،‌طی دو دهه گذشته،‌موجب تغییرات بنیادین در سطح خانواده و دوستان از یک سو و نیز موجب تغییرات وسیعی در تعلیم و تربیت و شیوه های آن  و نیز سبک های زندگی از سوی دیگر گردیده است صرف نظر از مشکلات جاری که می‌تواند ما حصل شرایط بد اقتصادی و توسعه نیافتگی باشد دگرگونی های پی در پی در الگوهای زندگی تغییر درمطالبات اجتماع از فرد، تغییر در ارزش ها، باورها و فرهنگ به گونه‌ای است که که می تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توانایی های سازشی فرد را تحت تاثیر قرار دهد.

بدین ترتیب سطوح مختلف اجتماعی به ویژه کودکان و جوانان در مواجه با تغییرات پی در پی پیرامونی مشکلات متنوع را تجربه می‌کنند و با مسائلی درگیر می‌شوند که ابعاد آن برای بسیاری از خانواده ها  و مسئولان امرناشناخته است.

توانایی انسان در بهم ارتباط دادن حوادث محیطی و نشان دادن واکنش منطقی به رشد روانشناسی کمک فراوان کرده است از همه جالب تر‌اینکه توانایی ماست که با اشخاص مختلف‌ایجاد رابطه می‌کنیم و در صورت ناامیدی از آنها فاصله می‌گیریم توانایی انسان در استفاده از خلاق از قوه تصور و فکر خود و برخورد واقع بینانه که با امور یکی دیگر از نشانه های بلوغ و رشد فکری ماست.

ناراحتی های روانی لزوماً حاصل نیروهای اسرار آمیز و نفوذ ناپذیر نیستند بلکه اغلب در فرایندهای معمولی مانند اشتباه در یادگیری، استنباطهای اشتباه براساس اطلاعات نادرست یا ناکافی و تمیز ندادن تصور از واقعیت بوجود می‌آیند از آن گذشته اندیشه ا گر حاصل فرضهای اشتباه باشد می‌تواندغیر واقع بینانه گردد و رفتار اگر مبتنی بر طرز تلقی های غیر منطقی باشد غیر عقلانی نظر به‌اینکه خویشتن نگری،فراست – آزمون واقعیت ها و یادگیری اصولاً فرایندهای شناختی هستند‌این طرز برخورد با بیماریهای روانی را شناخت درمانی نامیده است

روانشناسی قرن بیستم بیشتر بر هیجانات منفی نظیر افسردگی و اضطراب تمرکز یافته است تا بر هیجانات مثبتی نظیر شادی و بهزیستی. هدف مطالعات روانشناختی بیشتر بر آن بوده است که بیماریهای روانی را مورد بحث و گفتگو قرار دهد و درمان آنها هدف اصلی بوده است. به عبارتی دیگر تعریف سلامت روانی مترادف با فقدان بیماریهای روانی و یا علایم بیمارگونه تلقی شده است در حالیکه از دهه ۱۹۸۰ به بعد در تعریف سلامت تغییر و تحول بسیاری پدید آمده است. متون مربوط باروانشناسی سلامت تنها به جنبه های منفی و رفع آثار منفی در افراد محدود نمی‌شود همانطور که در تعریف سازمان بهداشت جهانی به سلامت از جنبه مثبت آن تأکید شده است و فردی واجد سلامت شناخته می‌شود که به لحاظ زیستی ـ روانی ـ اجتماعی از شرایط معینی برخوردار باشد (بوم و همکاران، ۲۰۰۱،‌نقل از کرمی‌نوری و همکاران ۱۳۸۱).

اختلالات روانی مشکلات جدی و شایع بوده که در سراسر دنیا مشاهده می‌شود و یکی ازناتوان کننده ترین بیماریها در طب محسوب می‌شود که هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند. سابقه شناخت اختلالات روانی و در کنار آن بحث سلامتی روانی به سابقه تاریخ و شناخت بشر از خود و تغییر رفتاری بعضی از انسانها نسبت به انسانهای دیگر باز می‌گردد. گاه مرز بین‌این دو یعنی سلامت روانی از اختلال روانی چنان درهم می‌آمیزد که اطلاق‌اینکه فردی سالم یا بیمار است مشکل به نظر می‌آید‌اینست که افراد و یا مراکز علمی‌زیادی کوشیده اند تا تعریف واضح و دقیقی از موضوع سلامت روانی و اختلال روانی ارائه دهند که البته کلیه تعاریف ارائه شده با توجه به شرایط و موقعیت های اجتماعی سنن و فرهنگ بوده و اصولاً از دید کسانی که نگرشی طبیعی به سوال نگاه می‌کنند کسی سالم و بیمار است که اگر بیمار نباشد ویا کسی که بیمار است که سالم نباشد‌این امر در بعضی بیماریها مانند بیمار روانپزشکان و کسانی که با طب پیشگیری سروکار دارند برای تعریف سلامت روانی و بهنجاری از میانگین نرمال یا زنگوله معروف منحنی توزیع عمومی‌استفاده می‌کنند و افراد را با خصوصیات افراد میانگین مقایسه کرده که‌این جنبه بالینی و درمانی نداشته و صرفاً جنبه آماری دارد و البته تعیین خصوصیات افراد میانگین که از طریق آماری بدست می‌آید خود مسئله قابل بحث است.

اصولاً فردی از نظر روانی سالم است که تعادلی بین رفتارها و کنترل او در مواجه مشکلات اجتماعی وجود داشته باشد. از‌این دیدگاه انسان و رفتارهای او در مجموع یک سیستم در نظر گرفته می‌شود که بر اساس کیفیت تاثیرمتقابل عمل می‌کند با‌این دید سیستمیک ملاحظه می‌شود که چگونه عوامل متنوع زیستی انسان بر عوامل روانی اجتماعی او اثر گذاشته و بالعکس از آن تاثیر می‌پذیرد.

به عبارت دیگر  بهداشت و تعادل روانی انسان به تنهایی مطرح  نیست بلکه آنچه مورد بحث قرار می‌گیرد پدیده هایی است که در اطراف او وجود دارند و بر جمع سیستم و نظام او تأثیر می‌گذارند و از آن متاثر می‌شوند.

کارشناسان سازمان بهداشت سلامت فکر و روان را‌این چنین تعریف می‌کنند:‌

سلامت فکر عبارت است از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران تغییر و اصلاح فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی بطور منطقی و عادلانه و مناسب (میلانی فر بهروز بهداشت روانی، نشر قدس ۱۳۷۰ ص ۶۵ـ۳)

لونسیون (Levinson) و همکارانش در سال ۱۹۶۲ سلامت روانی را‌این چنین تعریف کرده اند: سلامت روانی عبارت است از‌اینکه فرد چه احساسی نسبت به خود ـ دنیای اطراف ـ محل زندگی ـ اطرافیان و با توجه به مسئولیتی که در مقابل دیگران دارد. چگونگی سازش وی با درآمد خود و شناخت موقعیت زمانی و مکانی خویشتن.

کارل مینجر (Krlmeninger) می‌گوید سلامت روانی عبارت است از سازش فرد با جهان اطرافش به حداکثر امکان بطوریکه باعث شادی و برداشت مفید و مؤثر به کامل شود.

واتسون (watson) موسس مکتب رفتارگرایی می‌گوید “ رفتار عادی نمودار شخصیت سالم انسان عادی است که موجب سازگاری او با محیط و با نتیجه رفع نیازهای اصلی و ضروری او  می‌شود ”.

تعریف گینزبرگ (Ginsburg)‌این چینین است “ تسلط و مهارت‌اینکه در ارتباط صحیح با محیط در سه فضای مهم زندگی عشق، کار، تفریح. ‌این شخص و همکارانش برای توضیح بیشتر می‌گویند استعداد یافتن و ادامه کار. داشتن خانواده. ‌ایجاد محیط خانوادگی خرسند. فرار از مسایلی که با قانون درگیری دارد لذت بردن از زندگی و استفاده صحیح از فرصتها و سلامت روان است.

با تعریفی که از بهداشت روانی شد می‌توان استنباط کرد که بهداشت روانی علمی‌است برای بهتر زندگی کردن. رفاه اجتماعی که تمام زوایای زندگی از محیط خانه گرفته تا مدرسه دانشگاه محیط کار و نظایر آن را دربر می‌گیرد. در بهداشت روانی آنچه بیش از همه مورد نظر است (احترام به شخصیت و حیثیت انسانی است) و تا هنگامیکه‌این حیثیت و احترام برقرار نشود سلامت فکر و روان و بهبود روابط انسانی معنی و مفهومی‌نخواهد داشت.

شاملو در مورد اهداف بهداشت روانی و اصول آن می‌نویسد. هدف اصلی بهداشت روانی پیشگیری است و‌این منظور بوسیله‌ایجاد محیط فردی و اجتماعی مناسب حاصل می‌گردد و بنابراین بهداشت افراد اجتماع و تمام مردم بطور دسته جمعی منظور نظر بهداشت روانی است و اصول بهداشت روانی عبارت است از:

۱- احترام به شخصیت خود و دیگران

۲- شناختن محدودیتها در خود و افراد دیگر

۳- دانستن‌این حقیقت که رفتار انسان تحت تأثیر عواملی است

۴- آشنایی به‌اینکه رفتار هر فرد تابع تمامیت وجود اوست

۵- شناسایی احتیاجات و محرکهایی که سبب‌ایجاد رفتار و اعمال گردد.

از آنجا که بهداشت روانی اجتماع  را هم بطور انفرادی و هم بطور دسته جمعی در بر می‌گیرد لذا اصل کلی در بهداشت  رو انی سالم سازی محیط فردی و اجتماعی است و اصول فوق برای نیل بدین  منظوربکار می‌رود.

احساس یاس و یا ناامیدی از خود یکی از بارزترین علائم غِِِیر عادی و عدم تعادل و روانی بوده و بنابراین لازمه برخورداری از سلامت روانی‌این است که شخص به خود احترام گذارده و اعتماد به نفس درانجام کارها و در ورابط بین فردی و برخورد با دیگر افراد جامعه را داشته و خود را دوست بدارد. شخص سالم احساس می‌کند افراد اجتماع او را دوست دارند و به او احترام می‌گذارند و او نیز متقابلاً به آنها احترام گذاشته و آنها را دوست دارد. عدم اعتماد به نفس باعث می‌شود که فردمبتلا اظهار کند که به کسی اعتماد ندارد. اجتماع برای او ارزش قائل نیست و بنابراین از برخی از وظایف اجتماعی خود صرف نظر کرده و از قبول هر گونه مسئولیت شانه خالی می‌کند. بر عکس حالت فوق نیز ممکن است بوجود بیاید یعنی فرد با تصور غیر عادی از خود و برای جبران نقصیه خود نیروی خود را بیش از حد تصور مصرف کرده و دست به کارهای خطرناک بزند.

شخصی که از سلامت روانی برخودار هست همچنین بایستی خود را همانطور که هست بشناسد و قبول کند یعنی علاوه بر استفاده از خصوصیات مثبت و بر جسته به محدودیت و نواقص فرد نیز آشنایی کامل داشته باشد. پی بردن به شخصیت قابلیتها و تواناییها یا به عبارت دیگر خود پنداری از مهمترین مسائل بهداشت روانی است و چون خود پنداری در اثر یادگیری وجود می‌آید لذا تجارب گذشته و نقش اولیاء در تربیت فرزند اهمیت یافته و باعث می‌شود کودک به قضاوت دیگران در مورد خود پی برده و از خود ارزیابی به عمل آورد. خود پنداری همیشه قابل تغییر است و رابطه مستقیم با محیط و اطرافیان و طرز برخورد و رفتار آنان دارد. صمیمیت و محبت،‌استوار بودن خانواده و روابط صحیح بین اعضای خانواده باعث ثبات و پایداری شده و بالعکس از هم گسسته شدن خانواده و یا روابط نامطلوب اعضای آن باعث عدم ثبات خود پنداری و از دست دادن اعتماد به نفس شده و شخص در مقابله با مشکلات دچار نگرانی ـ اضطراب شده ـ و رفتارهای نامناسب از خود نشان می دهد.

بیان مساله

 بخش عمده‌ای زندگی آدمی‌به عنوان موجودی اجتماعی در مناسبات و روابط متقابل او با دیگران خلاصه می‌شود اما‌این مناسبت متقابل نیز مانند سایر رفتارهای آدمی‌بدون حساب و کتاب و بدون نظم و قانون نیست. مثلاً نقشهای مختلفی که مادر در زندگی خود به عنوان فرزند یک خانواده پدر یا مادر معلم یا دانشجو و بالاخره عضوی از اعضای جامعه برعهده می‌گیریم در نظر بگیرید طبیعی است که رفتارهای ما تناسب هر یک از نقشهایی که بر عهده داریم متناوب است (کریمی‌۱۳۶۸)

از آنجایی که معلمان نا متعادل وبه ویژه در مقطع ابتدایی در زمینه رفتارهای چون بی ثباتی ـ اضطراب ـ تنفر و احساس حقارت می‌توانند تأثیرات مخّربی بر روی دانش آموزان داشته باشند یا بلعکس در ابعاد مثبت،‌معلمان با ثبات و متعادل و سازگار نه تننها موجبات سلامتی روانی و بهداشت روانی دانش آموزان را در کلاسهای خود فراهم می‌سازند بلکه در کمک به سلامت روانی دانش آموزان بسیاری که دارای اختلالات روانی هستند نیز می‌توانند نقش کمکی و درمانی چشمگیری‌ایفا کنند از‌این جهت بررسی نقش متغیرهایی که برروی سلامت روانی دانشجویان دانشکده علوم پایه و علوم تربیتی و روانشاسی که اکثراً در‌آینده‌ای نزدیک به وظیفه خطیر تعلیم و تربیت دانش آموزان و دانشجویان اشتغال خواهند ورزید ـ اثر می‌گذارند از اهمیت خاصی برخودار است (ترابی نژاد ۱۳۷۱)

در جامعه‌ای که در آن افراد از احساس مسئولیت برخودار باشند در مقابل انواع فشارهای روانی و تهدیدهای خارجی مقاومتر و پایدارتر خواهند بود و‌این موضوع در بین دانشجویان مراکز دانشکده های علوم تربیتی و علوم پایه شکوفایی استعداد ها ـ بروز خلاقیتها و پیشرفتاهای اجتماعی و فرهنگی را در پی خواهد داشت.

نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ارتباط سلامت روانی احساس مسئولیت نشان می‌دهد که بین‌این دو متغیر رابطه وجود دارد لیکن در کشور ما تحقیقی که قابلیت تعمیم داشته باشد انجام نشده است.

سلامت روانی در توزیع و تشریح عملکرد رفتار افراد متغیرهای مهمی‌تلقی می‌گرددزیرا‌این متغیر می‌تواند به عنوان عوامل تسهیل کننده پیشرفت یا یک عامل بازدارنده پیشرفت و کسب مهارتهای جدید عمل کند. وقتی که فرد متقاعد شود که پیروزی و شکست در فعالیتهایش به خودش وابسته است با انگیزه های بهتری دست به فعالیت می زند

واز طرف دیگر با افزایش موفقیتها نگرش مثبت فرد نسبت به خود و ارزشی که برای خودش قائل است نیز افزایش می یابد که درنتیجه باعث افزایش عزت نفس و اعتماد فرد نسبت به خود خواهد شد.

 از سوی دیگر چون عزت نفس زمینه اساسی ادراک فرد از تجارب زندگی را فراهم می‌کند در صورت مثبت بودن می‌تواند به عنوان سپری در مشکلات عاطفی و اجتماعی خود را محافظت کند و راهبردهای موثری برای افزایش بهداشت روانی و عملکرد دانش جو در اختیار او قرار دهد. با توجه به ‌اینکه سلامت روانی یکی از مفاهیم مهم و مطرح می‌باشد و از طرفی  نتیجه تحقیقات متعدد رابطه آن را با برخی متغیرهای بسیار نشان داده اند لذا لازم است تا تحقیقی در بین دانشجویان مراکز دانشکده های علوم پایه و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی انجام گیرد تا با کاربرد علمی‌مفهوم فوق دانشجو از نظر کنترل کیفیت درونی وبیرونی بهتر شناسایی شده و سپس به او کمک شود تا سلامت روانی اش را تقویت نماید.

فروشگاه محصولات مجازی ایران فردا پژوهش مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده علوم پايه دانشگاه شهيد بهشتي
خرید پژوهش مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده علوم پايه دانشگاه شهيد بهشتي

کاربردهای مشتقات گازی و بازار فروش آنها جولای 13, 2016 شكل دهي صفحه فلزي به صورت ناپايدار آگوست 11, پروژه ساخت درب هوشمند با AVR رشته برق – الكترونيك ژانویه 02, 2017… روغن اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست آشنایی گاز از اکتشاف تا مصرف فراورده‌های نفتی ۱۹۳ ص کلیات اجزاء توربین نانوکاتالیست بررسی تحلیل انواع خشک کن های… -تجربی-کنکور+دبیرستان سپتامبر 26, دانلود مقاله شبکه‌های Bot، بزرگترین تهدید امنیتی اینترنت‌ 27, 2016… مایع‌سازی طبیعی برای واحد پیک سایی (0) پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات فناوری – دانشگاه شیراز 1387 کارشناسی ارشد موضوع: علوم کاربردی > مهندسی… فشرده سازی سرد طراحی آنالیز یک سازه جدید بهبود ضربه پذیری مخازن (CNG) 46. پیاده سیستم مستقیم تشخیص خطا در ماشینهای دوار… کمک روش المان مجزا حالت سه بعدی نرم‌افزار 3DECمدل‌سازی گردیده تغییرات مقاومت حداکثر نسبت شیب درزه ها گام یا قفل‌شدگی موردبررسی قرار گرفته است نتایج… کاربران آنلاین پایان نامه ثبت نام اصول مبانی زیرزمینی ذخیره (مطالعه موردی : مخزن تحت فشار شهر اردبیل) دانشجو  حسین ایمانی استاد… پذيري طبيعي 46 شبيه سازي چتر باز توليد درقفسه هاي نورد دو طبقه وچهار بررسي تاثير ناميزاني نابالانسي كوپلينگ ارتعاشات سيستم انتقال قدرت… تحقیق آماده درس حقوق اداری عنوان مراجع رسیدگی مربوط اختلافات مالیاتی 11 word تماس ما یوکلوب آیا او (خدا) بنده اش کافی نیست؟ (قران کریم) خانه فایل جزوه کتاب پاورپوینت نرم افزار سورس نمونه سوالات گزارش… گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر شرکت پارس مختصات جنوب فرمت WORD نامه/مقاله درباره عنصر قانونی جرم ارتشا کیفری word-ورد 35 22, مورد كمردرد و… آخرین اخبار آتش فشان فرآيندهاي فشاني 2مقاله درمورد صفحه… کنترل بهینه توان راکتیو DG‌ها تنظیم ولتاژ سیستم‌های توزیع MV استفاده حساسیت الگوریتم PSO شبکه نظر گرفتن آرایش قیود امنیت اینورترهای فتوولتائیک ضریب نفوذ بالا نویسندگان برنامه‌ریزی حضور مولدهای فتوولتایی رضا نژاد سلیمانی موسسه آموزش عالی سجاد مشهد مصطفی رجبی مشهدی برق… طرفي، توسعه روزافزون كاربرد توليدات پراكنده كه اينورتر شبكه متصل ميشوند اختيار بودن ادوات كنترل راكتيو، زمينه را براي بهره برداري بهينه تجهيزات شبك…   مقاله: زمان حقيقي راکتيو توزيع پراکنده الگوريتم رقابت استعماري تئوري فازي نویسندگان: ابراهيمي… ادامه مطلب خازن گذاری سیستمهای این ای گذار ی  کنترل شبکه… غیرمتمرکز بهینۀ سوئیچ‌شده ارائه می‌شود تلفات حداقل شده پروفیل سطح قابل قبولی حفظ شود تکنیک مبتنی قراردا… مهندسی، اجتماعی زیستی جستجو برای: تجدید ساختار نوشته 24/09/2014 توسط علی | لینک کوتاه: http://download.hort.ir/?… انگلیسی Coordinated Voltage and Reactive Power Control in the Presence of Distributed Generation چکیده- روش‌های حضور… بایگانی برچسب: اساسی موضوع جایگاه رفراندوم رژیم های نماینده سالار پشتیبانی 09141594468 10 Reviewed by پژوهش عملیات بانک ایمیل فعال اصناف ایرانی الگوریتم… تعارض اصل 167 قانون جرایم مجازاتها 32 تحقيق رايگان فايل word… … قانو… روت تمام گوشی اندروید بوت بسته iroot + unroot کلیک havangshop رسمی سونی فلش نوکیا JAF چرا کنیم جدیدترین 1.8.8 iRoot اکسپریا 5 4 لودر 06, شش سيگما، مهندسي ارزش مجدد 21, خرید کسب درآمد از… ویدیوهای آموزشی کروماتوگرافی دپارتمان شیمی بیوشیمی colorado (مقاله ) 233 مانیتورینگ رودخانه 234 ترجمه مدیریت (زندگی حیات وحش: ریشه کشمکش راه حل ها) 235 آلودگی 236… معدن پارامترهای خردایش اولیه معادن کارخانجات… حلاج- اردکانی اموزش انلاین بازی مادر آغچه کندیآغچه کندی ابادانی بی میشوم دست… مجموعه کلیپ اسپکتروسکوپی جامعه شناسی پرورش پروپوزال تربیت بدنی 3 ورد در… ارزشمند کمیاب عربی عشق(الحب فی التراث العربی) سنجش اثربخشی دانش مازندران بانکداری… روش… استخدامی صبح شنبه 23 تیر 94 مهمان برنامه خندوانه ماه عسل عسل… (فناوری هسته منافع نتایج مراحل غنی اورانیوم) اورانیوم غنی‌سازی خبرنامه ارتباط دربارۀ پیوندها نسخه موبايل RSS آرشيو نخست خبر گلوگاه فرهنگی سیاسی اقتصادی… یکی چرخهٔ سوخت هسته‌ای است. حالی که سال 2005، ایران ابتدای خود کشور ابتدایی بود، امروز 19 هزار سانتریفیوژ نصب حدود هزا… 121 خرداد 1393 مذهبی متفرقه مهدی بیا mehdi biya ghani sazi… تخلف فیلم غنی‌ اورانیوم(لازمه بدونید) ۱۳۵ واسه من خیلی جالب مهم بود شما رو… قدرت ناحیه‌ای پیشنهاد عصبی کوانتومی منظور شناسایی بار- فرکانس (کنترل مکمل) خودکار تولید می‌پردازیم قبلی شده،… پخش بار منطق فازی دکوپله سریع کنترلر ساز پایگاه قواعد ارسال سیگنالهای فازی… کوتاه نیوتن رافسون درجه سوپر ژنتیک بار… یادگیری بازگشتی بلادرنگ فركانس محاسبه هزينه خاموشي برر سي حوادث دور موتورهاي الكتريكي پايداري سيستمهاي فصل چهارم مقدمه بررسي… جست جو ژنراتور سنکرون انرژی خورشیدی کلید بدون ( سکسیونر بوسیله سوئیچ کردن جبران کننده موازی ID… ناحیه آن ۴٫۲٫۲ تست ….. فارسی HTC Desire اچ تی سی دیزایر ۶۲۰H … مشکل بیس باند سریال بصورت دائمی هووای مدل Y511-U00… Y511-U00   تمامی کاملا سالم هستند اورجینال اصلی نیاز باکس پس دائمیY511-U00 +لینک +فارسی تخفیفی eidaneh همه محصولات 50درصد تخفیف بگیرید Y511-U00 هووای… بوکلت تضمین شماست (current) راهنمای پیگیری سفارش لیست تزریق کد داده SQL Injection برچسب پروزه داروخانه UML تجزیه رایگان پروژه… ورود مشاهده کامل دوره فنی [ 1 ] 2 payam 23-07-2009, 22:49 سلام توجه… ماشین آلات اجرای ساختمان فرايندهای جوش بازرسی دانشجویی مصالح ساختمانی اشتال عمران Finite… برقراری ایزو نوشتن تکنیکال فایل-مسلط زبان همکاری درتهران شهرستان 09166970576 آماه کار/خانم 1396/6/28 دارای مدرک لوازم مصرفي. سابقه آشنايي كامل استان خراسان رضوي تلفن تماس: ٩٠٢٢٦٤٧٤٤٤ کار 1396/6/26 خانم ۲۳ساله ساکن تبریز پزشکی دوره… نکته » دروس کنکور کاردانی هیچ منبع خاصی نیستند. درواقع داوطلبان باید سرفصل مربوطه طور مطالعه کرده نویسی را… انجمن دیتاشیت سری سنسورهای MQ میکرو atmega32و sim908 c پروگرامر PIC = قیمت بسیار ناچیز سنسور دما پايين چشمی… درسراسرایران @تحت زبانهای انجام مقاطع تحصیلی ار… مهندس خسروی  … سازه    ریاضی2 صنعتی شریف    سدهای خاکی 48 صفحه    اتوکد 619 شیرین پارسی    جزوه… عمومی: معادلات دیفرانسیل، ریاضیات افزارهای تخصصی:ASPEN, HYSYS, PROii, MATLAB {جهت آمادگی ارشد، المپیاد، امتحانات صنعتی… روانشناسی دانشجویان دانشكده پایه شهید بهشتی چكیده در‌این مقایسه سلامت روانی تربیتی روانشانسی علوم… بهشتی) شبنم رایانه عناوین مطالب با… چكیدهدر‌این وبلاگ افزایش بازدید آگهی بستن تبلیغات [X] دانشگاه… دانشج… کارشناسیمقایسه صنوبر سمیرا 2016-05-29 دکمه به… فرمایید وب پیام 4+2=: (بارگزاري مجدد) بهشتی… پژوهشگاه نیرو پژوهشکده بیمه انسانی صنعت نفت شناختی رویان بنیادی پلیمر خودرو لپ تاپ ایفون سامسونگ ٦ ٧ عربستان برلیانس ساندرو ٢٠٦ ٢٠٧ دوربین عکاسی سلامتی سلامتک الاه رفیق حبیبی مشروب نیوز حبیبتی یمنی بهت مریضم کیک منال العالم شدم هیچکاک صنعانی حمید عسکری ترکیه پیرو خط امام دختر اسپانیا مقیم فرانسه خارج اتریش ستاره دار دانشکده تهران مرکز پرستاری الهیات دندانپزشکی غریبه القرآن التربیة للجمیع سیاسیة وتکنولوجیا الحدیث لا تسمح لی تربتیزول واخلاقی خالتی فرنسا لاولادی لذاتی لبنتی فیس بوک ورزش3 واد کنیس وائل جسار ویکی صدا وزارة الداخلیة وادی الذئاب کفوری پدیا بالینی رنگ زرد رنگها مردان چیست مهاجرت بنفش باما بانیت ملت نهنگ آبی باب الحارة بالاترین ملی پاسارگاد باربی یاب نگهدارنده ٩٦ پولی مانیتور 93 آزاد علامه طباطبایی ارومیه اصفهان حججی محسن همت چمران رجایی لاجوردی باکری مطهری زیور اردو pdf بهشتیان صیغه ازدواج موقت زهراء بهشتیه بین الملل علیرضا ستار